Política de Privacitat

CABALLE GONZALVO, SL, informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte a l'tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients. 

I garanteix en tot moment l'íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de els drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSIce).

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

CABALLE GONZALVO, SL

CIF: B55558399

Domicili: ZONA COMERCIAL LES TRES CALES, LOCAL 14-43860 - AMETLLA DE MAR (TARRAGONA)

Inscrit en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 2662, Foli 151, Full nº T-43617, Inscripció 1a, Data 02-01-2012.

Telèfon: 626724324

Correu electrònic: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam. Necessiteu el JavaScript habilitat per a mostrar-la.

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES 

Les dades facilitades per l'Usuari són utilitzats amb diverses finalitats que s'enumeren a continuació:

 

Finalitat de l'tractament 

Base jurídica per al tractament

Gestionar les consultes plantejades a través del formulari de consulta

Interès legítim de la Societat per atendre els requeriments d'informació a través del web.

Consentiment prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions.

Consentiment prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Gestionar les incidències i el manteniment del web.

Interès legítim de la societat.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

 

Finalitat de l'tractament 

Base jurídica per al tractament

Gestionar les consultes plantejades a través del formulari de consulta

Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per atendre la teva sol·licitud o petició.

Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions.

Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.

Gestionar les incidències i el manteniment del web.

Tractarem les seves dades durant el temps necessari per complir els terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

 

DESTINATARIS DE LES DADES

Per complir les finalitats indicades en la present Política de Privadesa, cal que donem accés a les teves dades personals a terceres parts que ens donin suport en els serveis que t'oferim (Encarats de Tractament).

Els encarregats de tractament per a l'execució d'un contracte o prestació d'un servei a l'Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat. 

 

DRETS DELS USUARIS

L'usuari té dret a:

  • Sol·licitar l'accés a les seves dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel medi sol·licitat.
  • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollides.
  • Sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades.
  • Oposar-se a el tractament de les seves dades personals quan sigui procedent, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s'efectuï per mitjans automatitzats. les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Dret a reclamar davant l'agència espanyola de protecció de dades.

L'usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a l'adreça de correu postal o electrònica de l'Responsable, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.

 

Procedència de les dades

Les dades personals seran facilitades pel mateix interessat de forma absolutament voluntària. La manca de facilitar determinades dades o preguntes que puguin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l'Usuari, pot provocar la impossibilitat d'accés a determinats serveis per a la prestació és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal , en aquest cas el responsable d'informar de l'caràcter obligatori i / o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament de l'servei.

El responsable li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat dels mateixos, i adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els i les menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare / mare i / o tutors legals.

Els Usuaris, introduint les vostres dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del responsable, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. 

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

 MESURES DE SEGURETAT 

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, els quals són tractats de manera lícita , lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

Bretxes de seguretat

El responsable d'informar sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Tarragona.